Zavolejte nám


Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem

+420 572 419 764

Rychlý kontakt

Využijte tento kontaktní formulář pro dotazy týkající se našich služeb.

Náhradní plnění

Co je tzv. „NÁHRADNÍ PLNĚNÍ“ ?  

STEELMET, s.r.o. je právnickou osobou zaměstnávající osoby se zdravotním postižením a s těžším zdravotním postižením, jejichž procentuální podíl je aktuálně vyšší než 85 % z celkového počtu zaměstnanců. Hlavní činností společnosti je recyklace a ekologická likvidace veškerého elektronického odpadu a realizace méně náročných výrobních programů. 

Práva a povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání osob se zdravotním postižením a s těžším zdravotním postižením jsou upravena platnou legislativou (§ 80 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Kromě základních povinností stanovených v § 80 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, např. informovat úřad práce o volných pracovních místech vhodných pro osoby se zdravotním postižením, vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením, vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením atd., mají zaměstnavatelé povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Jelikož naše společnost zaměstnává více než 85 % zaměstnanců se zdravotním postižením, jsme schopni nabídnout firmám, které neplní zákonem stanovený povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením, plnění zákonného požadavku formou tzv. „náhradního plnění“. Toto náhradní plnění je realizováno formou odběru zboží či služeb od naší společnosti.

Legislativní rámec

V odstavcích níže jsou pro Vaši informaci uvedeny citace příslušných předpisů, kterými se plnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením řídí. V závěru uvádíme konkrétní příklady finančního vyčíslení jednotlivých možností plnění. Odstavec (1) § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ukládá každému zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 25 zaměstnanců povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením takto:

 

 • 81

(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce podle § 14 odst. 3 písm. b), se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.

(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní

 1. a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
 2. b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
 3. c) odvodem do státního rozpočtu,

nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

(3) Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v odstavci 2 písm. b) mohou pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky jen do výše odpovídající 28násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce (dále jen „limit“) a v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění údaje o poskytnutém plnění vloží do evidence vedené ministerstvem podle § 84.

 

 • 82

(1) Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.

(2) Odvod do státního rozpočtu podle odstavce 1 poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce.

(3) Nesplní-li zaměstnavatel povinnost podle § 81 odst. 1, stanoví mu krajská pobočka Úřadu práce povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu podle odstavce 1 rozhodnutím podle daňového řádu50).

(4) Vymáhání odvodu do státního rozpočtu vykonává místně příslušný celní úřad podle sídla zaměstnavatele.

 

 • 83

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou.

 

 • 84

(1) Ministerstvo vede v elektronické podobě evidenci plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b) (dále jen „evidence“). Správcem této evidence je ministerstvo.

(2) Evidence obsahuje tyto údaje:

 1. a) identifikační údaje [§ 5 písm. a)] zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) (dále jen „dodavatel“) a zaměstnavatele uvedeného v § 81 odst. 1 (dále jen „odběratel“),
 2. b) cenu výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek bez daně z přidané hodnoty započitatelnou do plnění povinného podílu způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b),
 3. c) datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,
 4. d) číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo realizovaná zakázka,
 5. e) datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek započitatelných do plnění povinného podílu způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b),
 6. f) čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

(3) Údaje podle odstavce 2 do evidence vkládá a za jejich správnost odpovídá dodavatel výrobků, služeb nebo zakázek.

 

Příklady plnění zákonného požadavku:

V případě, že zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců, musíte buď:

1) Zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením.
2) Odebrat v posuzovaném roce zboží či služby od organizace, která může poskytnout náhradní plnění ve výši 7 x 39.306 = 275.142 Kč.
3) Zaplatit odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 x 39.306 = 98.265 Kč.

Poznámka: uvedené částky vycházejí z průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí roku 2022.

 

Usoudíte-li, že je pro Vás výhodná forma náhradního plnění, prostřednictvím které jste schopni ušetřit prostředky, které byste jinak museli odvést do státního rozpočtu, jsme připraveni s Vaší společností spolupracovat a s plněním zákonného požadavku Vám pomoci. Neváhejte proto a kontaktujte nás, abychom se dohodli na konkrétních podmínkách naší spolupráce.

 

!!! POZOR !!!

     Možnosti náhradního plnění nejsou ze strany naší společnosti neomezené. Proto prosím kontaktujte co nejdříve našeho obchodního zástupce a sjednejte s ním (rezervujte si) objem Vámi požadovaného náhradního plnění pro daný kalendářní rok.
Je důležité Vás upozornit, že daňové doklady vystavené naší společností nelze automaticky uvažovat do objemu náhradního plnění. Jak je uvedeno výše – je potřeba nejprve sjednat – rezervovat si potřebný objem náhradního plnění. Jedině tak jsme totiž schopni garantovat, že naše společnost nepřekročí maximální výši poskytnutého náhradního plnění v daném kalendářním roce, která je daná počtem zaměstnanců se ZP.
Údaje o tom, kolik osob se ZP naše společnost aktuálně zaměstnává, zveřejňujeme na základě § 84 zákona o zaměstnanosti v elektronické evidenci plnění povinného podílu

https://portal.mpsv.cz/web/zamestnavani-ozp/seznam-dodavatelu-np

 

REC GROUP