Náhradní plnění

Co je tzv. „NÁHRADNÍ PLNĚNÍ“ ?  

STEELMET, s.r.o. je právnickou osobou, zaměstnávající osoby se zdravotním postižením a s těžším zdravotním postižením, jejichž procentuální podíl je aktuálně vyšší než 90 % z celkového počtu zaměstnanců. Hlavní činností společnosti je recyklace a ekologická likvidace veškerého elektronického odpadu a realizace méně náročných výrobních programů.

     Platnou legislativou (§ 81 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) jsou upravena práva a povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání osob se zdravotním postižením a s těžším zdravotním postižením. Kromě základních povinností stanovených v § 80 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, např. informovat úřad úřad práce o volných pracovních místech vhodných pro osoby se zdravotním postižením, vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením, vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením atd., mají zaměstnavatelé povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osoby na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Jelikož naše společnost zaměstnává více než 90 % zaměstnanců se zdravotním postižením, jsme schopni nabídnout firmám, které neplní zákonem stanovený povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením, plnění zákonného požadavku formou tzv. „náhradního plnění“. Toto náhradní plnění je realizováno formou odběru zboží či služeb od naší společnosti.

Legislativní rámec

V odstavcích níže jsou pro Vaši informaci uvedeny citace příslušných předpisů, kterými se plnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením řídí. V závěru uvádíme konkrétní příklady finančního vyčíslení jednotlivých možností plnění.Odstavec (1) § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ukládá každému zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 25 zaměstnanců povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením takto:

§ 81

(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Tuto povinnost může zaměstnavatel plnit následujícími způsoby, jak je uvedeno v § 81 odst. (2) zákona o zaměstnanosti:

a) zaměstnáváním v pracovním poměru,

b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo

c) odvodem do státního rozpočtu,

nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

Pokud zaměstnavatel nezaměstnává potřebný počet zaměstnanců uvedený v odstavci (1) § 81 zákona o zaměstnanosti, je povinen za každého chybějícího zaměstnance odvést do státního rozpočtu částku dle odstavce (1) § 82:

§ 82

(1) Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.

Zákonnou podmínku lze však plnit také tzv. „náhradním plněním“, kdy zaměstnavatel, kterému vznikla povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, odebírá výrobky či služby od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Potřebný objem plateb, které se uskuteční za objednané služby nebo zboží, se stanovuje dle §18 vyhlášky 518/2004 Sb. následovně:

§ 18

(1) Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 odst. 2 písm. b) zákona se počet osob se zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona (dále jen “dodavatel”) ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Příklady plnění zákonného požadavku:

V případě, že zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců, musíte buď:

1) Zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením.

2) Odebrat v posuzovaném roce zboží či služby od organizace, která může poskytnout náhradní plnění ve výši 7 x 24.408 = 170.856,- Kč.

3) Zaplatit odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 x 24.408 = 61.020 Kč.

Poznámka: uvedené částky vycházejí z průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí roku 2012.

Usoudíte-li, že je pro Vás výhodná forma náhradního plnění, prostřednictvím které jste schopni ušetřit prostředky, které byste jinak museli odvést do státního rozpočtu, jsme připraveni s Vaší společností spolupracovat a s plněním zákonného požadavku Vám pomoci. Neváhejte proto a kontaktujte nás, abychom se dohodli na konkrétních podmínkách naší spolupráce.

!!! POZOR !!!

     Možnosti náhradního plnění nejsou ze strany naší společnosti neomezené. Proto prosím kontaktujte co nejdříve našeho obchodního zástupce a sjednejte s ním (rezervujte si) objem Vámi požadovaného náhradního plnění pro daný kalendářní rok.
V souvislosti s novou platnou legislativou (od 1. 1. 2012) je totiž nutné upozornit, že daňové doklady vystavené naší společností nelze automaticky uvažovat do objemu náhradního plnění. Jak je uvedeno výše – je potřeba nejprve sjednat – rezervovat si potřebný objem náhradního plnění. Jedině tak jsme totiž schopni garantovat, že naše společnost nepřekročí maximální výši poskytnutého náhradního plnění v daném kalenářním roce, která je daná počtem zaměstnanců se ZP.
Prohlášení o tom, kolik osob se ZP naše společnost aktuálně zaměstnává, zveřejňujeme pravidelně na našich webových stránkách po jednotlivých čtvrtletích a po uplynutí každého čtvrtletí je aktualizujeme.

     Čestné prohlášení o počtu zaměstnaných osob se ZP za celý rok zveřejňujeme na webových stránkách během měsíce ledna následujícího roku.
Za správnost údajů uvedených v čestném prohlášení ručíme našim zákazníkům v plné výši.

     

Tato prohlášení jsou ke stažení zde.